Regulamin

Regulamin „Giełdy Maszyn Używanych www.agromechanika.net.pl”

 

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

GMUA – Giełda maszyn używanych AGROmechanika.

 

Oikos – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7; NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, KRS 0000082863 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydz. Gospodarczo-Rejestrowy.

Użytkownik – sprzedający lub kupujący towar.

 

Sprzedający – zarejestrowany użytkownik Giełdy, oferujący towary do sprzedaży.

 

Kupujący – internauta kupujący oferowany przez sprzedającego towar.

 

Rejestracja - procedura zakładania konta dla sprzedającego.

 

Regulamin – niniejszy regulamin GMUA.

 

 

 1. Użytkownikiem GMUA może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu posiadać i zaciągać zobowiązania.

   

 2. W wyniku prawidłowej rejestracji użytkownik sprzedający w ciągu 24 godzin w dni robocze otrzymuje login i hasło dostępu do GMUA.

   

 3. Rejestrujący się użytkownicy akceptują w całości niniejszy regulamin.
 4. Sprzedający wyrażają zgodę na przetwarzania danych osobowych oraz otrzymywanie z GMUA informacji drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. GMUA nie ponosi odpowiedzialności za zachowania użytkowników ani za nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez nich umów zawartych w GMUA.
 6. GMUA nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów sprzedawanych przez sprzedawców, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez sprzedawców, zdolność sprzedawców do ich sprzedaży oraz za wypłacalność kupujących.
 7. GMUA może usunąć towary sprzedającego, gdy narusza on postanowienia niniejszego regulaminu.
 8. GMUA może zawiesić czasowo lub na stałe sprzedawcę, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu lub zalega z płatnościami na jej rzecz.
 9. Nazwa i znak firmowy GMUA są zastrzeżone.
 10. GMUA nie ponosi odpowiedzialności za szkody sprzedawcy, szczególnie w przypadku, gdy:

   

  1. ogłoszenie nie pojawi się na stronie GMUA,

    

  2. ogłoszenie zostanie opublikowane w formie skróconej lub z błędem.

    

 11. GMUA gwarantuje publiczny dostęp do strony www.roleko.net.pl przez co najmniej 90% czasu w stosunku rocznym, tzn. przez co najmniej 321 dni w roku kalendarzowym.

   

 12. Prawem właściwym dla umowy między GMUA a sprzedającym jest prawo polskie.

   

 13. W sprawy sporne między GMUA, a sprzedającym będą rozpatrywane przed sądem właściwym dla siedziby Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o.

   

 

www.dlv.de dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag - Die Medienkompetenz für Land und Natur